POLITIKA PRIVATNOSTI

 

Ovom Politikom privatnosti Fondacija “Podrži život”  iz Beograda, ulica Mitropolita Petra br. 15  želi da vas informiše na koji način će vršiti prikupljanje vaših ličnih podataka, na koji način će ih koristiti i upravljati njima i na koji način će vršiti zaštitu vaših ličnih podataka i vase privatnosti.

 

U navedenom smislu vas molimo da se detaljno upoznate sa daljim tekstom.

 

Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti

 

Na osnovu člana 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (Sl. Glasnik RS br. 87/2018), Fondacija „Podrži Život“ Vas obaveštava o informacijama u vezi sa obradom podataka o ličnosti lica na koje se podaci odnose (u daljem tekstu: „Lice čiji se podaci obrađuju“) od strane Fondacije „Podrži Život“.

 

*1. Rukovalac Podataka*

 

Fondacija „Podrži Život“, MB 28827369, PIB 108443418, kao rukovalac podataka, u obavljanju svoje humanitarne delatnosti, prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti u skladu sa sledećim Zakonima:

 

– Zakon o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018)

– Zakon o privatnom obezbeđenju („Sl. glasnik RS“, br. 104/2013, 42/2015 i 87/2018)

– GDPR – General Data Protection Regulation (EU)

 

*2. Prikupljanje Podataka*

 

Fondacija „Podrži Život“ prikuplja i obrađuje sledeće lične podatke:

 

– Ime i prezime donatora, adresa, identifikacioni podaci,  broj dinarskog i/ili, deviznog računa.

– Ime i prezime dece kojoj je potrebna humanitarna pomoć, datum rođenja, pol, podaci o zdravstvenom stanju, ime i prezime njihovih roditelja, adresa, identifikacioni podaci i Posebni podaci (Zakon o zaštiti podataka o ličnosti – Član 17. tačka 8.).

Vaše podatke dobijamo direktno od vas.

Sve vase lične informacije se tretiraju kao poverljive.

Vaše podatke čuvamo na način koji obezbeđuje odgovarajuću zaštitu podataka o ličnosti. Vaši podaci o ličnosti su zaštićeni od neovlašćenog pristupa, obrade, otkrivanja, upotrebe, izmene ili uništavanja od strane bilo koje organizacije ili pojedinca.*3. Svrha i Način obrade*

 

Rukovalac će sprovoditi proces prikupljanja, korišćenja, pretrage, klasifikacije i izveštavanja o Ličnim podacima, sa namerom da se prikupe donacije za lečenje i pružanje humanitarne pomoći korisnicima pomoći Fondacije. Informacije o licima kojima je potrebna humanitarna pomoć i licima koja vrše uplatu donacija za pokriće troškova lečenja i pružanja humanitarne pomoći mogu biti objavljene na Internet portalu Fondacije u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Prethodno je lice obavešteno i svojom slobodnom saglasnošću je svoju volju dokumentovalo putem Obaveštenja i Formulara za pristanak obrade podataka (Formular je dat na kraju ovog teksta). 

Fondacija prepoznaje značaj zaštite privatnosti dece, posebno u digitalnom okruženju, te stoga ističe da su njeni veb-sajtovi namenjeni odraslima i nisu usmereni ka deci mlađoj od 12 godina. 

 

*4. Prava Lica i Opoziv pristanka*

 

Lice ima pravo na pristup, ispravku, dopunu, brisanje, prekid i privremenu obustavu obrade podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti odataka o ličnosti. Opoziv pristanka može se izvršiti pismenim putem, putem e-mail adrese: info@podrzizivot.org.rs. Opoziv ne utiče na prethodnu obradu podataka, odnosno na obradu podataka koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva.

U svakom trenutku imate pravo da od Fondacije “Podrži život” zatražite obaveštenje o tome za koju svrhu se koriste podaci koji se tiču vas, da budete obavešteni o svrsi obrade podataka o ličnosti, o načinu čuvanja tih podataka, možete nam se obratiti ukoliko želite kopiju pojedinih ili svih podataka o ličnosti koje imamo u vezi sa vama.

Imate pravo da podnesete prigovor na način na koji rukujemo vašim ličnim podacima u skladu sa zakonom.*5. Rok Čuvanja Podataka*

 

Svi podaci o korisnicima i davaocima donacija pažljivo se čuvaju, pristup imaju samo zaposleni kojima su podaci neophodni za obavljanje njihovih dužnosti. Svi članovi tima Fondacije „Podrži Život“ su odgovorni za dosledno poštovanje principa zaštite privatnosti. Informacije o korisnicima i primaocima donacija čuvaju se u Fondaciji „Podrži Život“ za ono vreme za koje je potrebno da se ostvari svrha obrade u svakom konkretnom slučaju a najduže u periodu od 10 godina.

 

*6. Korisnici Podataka*

 

Podaci se neće prosleđivati ili stavljati na uvid drugim korisnicima, osim obrađivačima, niti će se iznositi iz Republike Srbije.

 

*7. Mere zaštite Ličnih Podataka*

 

Fondacija „Podrži Život“ primenjuje tehničke, organizacione i personalne mere zaštite podataka, uključujući kontrolu fizičkog pristupa i ostale mere informacione bezbednosti.

 

Ovim putem želimo posebno da istaknemo  posvećenost Fondacije „Podrži Život“ zaštiti privatnosti podataka i transparentnoj obradi, uz poštovanje važnih propisa o zaštiti podataka o ličnosti.

Putem sledećeg Formulara dajete pristanak za obradu podataka o ličnosti koje obrađuje naša Fondacija:

 

FORMULAR

 

U skladu sa odredbama člana 15. i člana 23.  Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, izjavljujem da sam pročitao/la, razumeo/la i prihvatio/la Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti koje vrši Fondacija “Podrži život” u obavljanju svoje humanitarne delatnosti.

Saglasan sam i dajem pristanak da Fondacija “Podrži život” može da vrši obradu podataka o ličnosti u skladu sa ovom Politikom privatnosti, Obaveštenjem i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (Sl. Glasnik RS br. 87/2018).
Putem sledećeg Formulara možete da podnosite zahteve u vezi sa podacima o ličnosti koje obrađuje naša Fondacija:

 

FORMULAR

 

IME I PREZIME:……………………..

ŽELIM DA: Povučem pristnak za obradu podataka

                    Izmenim podatke

                    Pristupim podacima

                    Da izbrišete moje podatke

                    Da prigovorim na obradu podataka

                    Da podnesem pritužbu

                    Da ograničim obradu podataka

 

KRATAK OPIS ZAHTEVA:………………………..